-
-
-
-
-
-
-
-

KINNITATUD
Kolga Lasteaed
direktori käskkirjaga nr 1-5/7
18. november 2015 a.

 

KODUKORD

Kolga lasteaed

 

I  ÜLDSÄTTED

Lasteaia kodukord kehtestatakse „Koolieelse lasteasutuse seadus“ § 92 alusel

Eesmärk

 • Kolga Lasteaed (edaspidi lasteaed) kodukord on täitmiseks lastevanematele, lasteaia töötajatele ja kõigile teistele isikutele, kes viibivad lasteaia territooriumil.

 Tööaeg

 • Lasteaed on avatud tööpäeviti kell 7.00 kuni 18.30, ajavahemikul 7.00 - 8.00 ja 17.00 – 18.30 töötab valverühm;
 • Valverühm on lastele, kelle vanemad käivad tööl ja tööaeg ei võimalda lastele varem järgi tulla;
 • Lasteaed on suletud riiklikel- ja rahvuspühadel. Riigipühale (24.detsember; 1.jaanuar; 24.veebruar; 23.juuni) eelneval päeval on lasteaed avatud kl.15.30–ni;
 •  Suvekuudel (juuni, august) on lasteaia töö korraldatud arvestades laste vanust, laste arvu, töötajate puhkusi ja majas teostatavaid remonttöid;
 • Lasteaed võib olla suletud eriolukordadel (elektrikatkestus, veeavarii jms);
 • Juulikuus on lasteaed suletud.

Töökorraldus

 • Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on lasteaia õppekava
 • Lasteaeda laste vastuvõtmine ja sealt välja arvamine toimub vastavalt Kuusalu Vallavalitsuse 03.09.2009 määrusele nr 12 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“. 

II  LAPSE LASTEAEDA TULEMINE JA KOJU MINEMINE

 • Vanem toob lapse lasteasutusse järgides lasteaia päevakava;
 • Hommikul saadab vanem isiklikult lapse rühma, kus teda võtab vastu õpetaja;
 • Lasteaiast lahkudes veendub lapsevanem, et õpetaja on märganud lapse lahkumist;
 • Lapsevanem teatab õpetajale, kui lapsele tuleb järgi keegi teine;
 • Lapsevanem teatab õpetajale, kui ta hilineb ja ei jõua enne lasteaia sulgemist lapsele järele;
 • Ebakainese olekus isikule last üle ei anta.

III LASTEAIAST PUUDUMINE JA HAIGESTUMINE

 • Kui laps ei tule lasteaeda, siis vanem teatab sellest eelmisel päeval. Mitteteatamise korral arvestatakse laps hommikusöögile;
 • Lapsevanem teatab, kui laps on haigestunud või puudub mingil muul põhjusel pikemaajaliselt;
 • Lapsevanem teatab lapse naasmisest lasteaeda vähemalt üks päev ette. Mitteteatamise korral ei ole laps arvestatud hommikusöögile;
 • Lapsevanem jälgib, et laps on lasteaeda toomisel terve;
 • Rühma õpetajal on õigus keelduda vastu võtmast haiguse tunnustega last (palavik, nohu, köha, silmapõletik, kõhulahtisus jms)(Sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“ § 13).
 • Lasteaia töötajatel ei ole lubatud lapsele anda ravimeid, väljaarvatud erandjuhul, kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise.
 • Lapse haigestumisel ja trauma korral lasteaias antakse talle esmaabi, teatatakse vanematele ja /või kutsutakse kiirabi.Lapse haigestumisel nakkushaigusesse (tuulerõuged, sügelised, pedikuloos, punetised jms) tuleb lapsevanemal kindlasti teatada sellest lasteaiale.

IV RIIETUMINE

 • Lapsvanem jälgib, et lapsel oleksid kapis sisejalanõud, võimlemisriided (särk ja püksid), piisavalt vahetusriideid ja isiklikud hügieenivahendid (kamm või hari, taskurätikud);
 • Lapse õueriided ja –jalatsid on ilmastikukindlad;
 • Suvisel ajal kannab laps peakatet päikese varjamiseks;
 • Vanem peab arvestama, et lapse riided võivad määrduda;
 • Rühmaõpetajal on õigus nõuda riietusesemete ja jalanõude märgistamist. 

V MÄNGUASJAD JA LASTE SÜNNIPÄEVAD

 • Koduseid mänguasju võtab laps kaasa järgides oma rühmareegleid;
 • Lasteaeda ei ole lubatud kaasa võtta külm- ja tulirelvi kujutavaid mänguasju;
 • Lasteaed ei vastuta kaasa võetud mänguasjade kadumise või purunemise eest;
 • Lasteaiaõuel ei ole lubatud sõita jalgrattaga;
 • Sünnipäevade ja muude tähtpäevade puhul pakutavate maiustuste valikul konsulteerib lapsevanem rühmaõpetajaga. 

VI LASTEAIATASU

 • Ühe toidupäeva maksumus on 1,50 eurot päevas (hommik 0,35; lõuna 0,70; oode 0,5). Muudetud 1.01.2018
 • Osalustasu alates 1. september 2019 on 36 eurot (23 eurot kohatasu ja 13 eurot õppetasu).
 • Osalustasu makstakse olenemata lasteaias puudutud päevade arvust alati täiskuu eest.
 • Osalustasu makstakse 11 kuu eest aastas.( juulikuu lasteaed kollektiivpuhkusel)
 • Osalustasu ja toiduraha tasutakse lapsevanemale väljastatud arve alusel üldjuhul Kuusalu Vallavalitsuse arvelduskontole järgneva kuu 20. kuupäevaks näidates selgituses lapse nime, kelle eest vastavad maksed teostatakse.

VII KÄITUMINE OHUOLUKORDADE PUHUL

 • Käitumisjuhend lapse haigestumise või trauma korral.
 • Käitumisjuhend lapse kadumise korral. 
 • Kolga Lasteaia personali käitumisjuhend tulekahju korral. 

VIII LÕPPSÄTTED

Kodukorra kinnitamine, muutmine ja täiendamine

 • Kodukorra kinnitab lasteaia direktor, kuulates ära hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu arvamuse.
 • Ettepanekuid kodukorra muutmiseks võivad teha lapsevanemad, pedagoogid ja vallavalitsuse esindajad.
 
-
-
-
 
Kõik õigused kaitstud © Kolga lasteaed • Kolga, Kuusalu vald, Harjumaa • kolga.lasteaed@kuusalu.ee • Tel: 6077 475